Agencja Celna

agencja celna jest to podmiot zawodowo trudniąca się dokonywaniem na rzecz i w imieniu swoich klientów, wszelkich czynności ujętych w Kodeksie Celnym, przed organami celnymi i podatkowymi. Zatrudnia w tym celu osoby posiadające licencję na wykonywanie zawodu agenta celnego.

Agent Celny

osoba, która zawodowo zajmuje się reprezentacją podmiotów i osób fizycznych przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą.

Akredytywa (L/C)

(ang. letter of credit), to wygodna forma płatności za towar. Stosowana jest najczęściej przy większych transakcjach zagranicznych. Polega na zabezpieczeniu przez importera wcześniej ustalonej kwoty w banku, która zostanie wypłacona eksporterowi, w zamian za złożenie przez niego w przewidzianym terminie ustalonych w treści akredytywy dokumentów.

Armator

armatorem jest osoba prawna lub fizyczna, która w swoim imieniu realizuje żeglugę statkiem własnym lub wynajętym, atrudnia kapitana i załogę oraz odpowiada cywilnie za zobowiązania wynikające z eksploatacji statku.

AWB / MAWB / HAWB

- (nag. Air Way Bill / Master AWB / House AWB) AWB stanowi określenie dla lotniczego listu przewozowego. MAWB (będący jednocześnie AWB) tym skrótem określa się zbiorczy lotniczy list przewozowy dla przesyłek skonsolidowanych w jeden większy transport, o tym samym kierunku nadania. HAWB określa lotniczy list przewozowy dla konkretnej przesyłki skonsolidowanej w większy transport.

B/L – Konosament

- (ang. Bill of Lading) morski list przewozowy, jest dokumentem poświadczającym przyjęcie ładunku na statek w celu przewozu, jednocześnie zobowiązuje przewoźnika do wydania towaru odbiorcy w porcie docelowym. Po spełnieniu odpowiednich warunków może przyjąć formę papieru wartościowego.

Booking

zgłoszenie zlecenie przewozu towaru armatora, jest to w nim zawarte specyfikację przewozu, na jego podstawie potwierdza się warunki ustalone między kontrahentami.

CFS

(ang. Container Freight Station) wyznaczone miejsce, w którym odbywa się konsolidacja przesyłek drobnicowych.

CMR

jest to międzynarodowy drogowy list przewozowy, określa relacje między nadawcą, przewoźnikiem, a odbiorą ładunku. Określony został Konwencją CMR, list ten w procesie transportu drogowego pełni funkcję informacyjną, instrukcyjną, legitymującą i dowodową. Jest sporządzany w przynajmniej trzech oryginałach, tak by każda ze stron zaangażowana w procesie transportowym posiadała jeden z nich.

DGD

(ang. Dangerous Goods Declaration) deklaracja załadowcy określająca specyfikację towaru niebezpiecznego zwykle dostarczana spedytorowi z MSDS.

DGR

- ( z ang. Dangerous Goods Regulations) – przepisy odnoszące się do przewozu i dokumentowania towarów niebezpiecznych przy transporcie lotniczym.

EDI

(elektroniczna wymiana danych) polega na przesyłaniu drogą elektroniczną dokumentów handlowych tworzonych według powszechnie przyjętych standardów (system EDI, eliminuje znaczną ilość dokumentacji papierowej używanej dotychczas).

Express B/L

zapis przewozowego listu morskiego w formie elektronicznej, nie posiada on cech papieru wartościowego.

Incoterms

międzynarodowe, ustanowione przez Międzynarodową Organizację Handlu z siedzibą w Paryżu, reguły określające odpowiedzialność oraz podział kosztów związanych z transportem towarów pomiędzy załadowcą, a odbiorcą towaru.

EXW (Ex Works)

- (od zakładu) Towar jest dostarczony, gdy sprzedawca wystawi go do dyspozycji kupującego we własnym magazynie lub zakładzie w określonej lokalizacji. Przy warunkach dostawy EXW ryzyko i koszty sprzedającego są ograniczone do minimum.
Ryzyko przekazane jest w momencie udostępnienia towaru kupującemu na terenie posesji sprzedającego.

FCA (Free Carrier)

- (pierwszy przewoźnik) Towar jest dostarczony, gdy sprzedawca fizycznie, przekaże go przewoźnikowi w danej lokalizacji, a towary przeszły już odprawę celną. Incoterm FCA dotyczy każdego rodzaju transportu.
Ryzyko przekazane jest w momencie przekazania towaru wskazanemu przewoźnikowi.

FAS (Free Alongside Ship)

- (od portu macierzystego) Towary są dostarczone, gdy sprzedający wystawi je do dyspozycji kupującego w określonym porcie macierzystym. Incoterm FAS dotyczy wyłącznie do transportu morskiego.
Ryzyko przekazane jest w momencie, gdy dobra zostały dostarczone w pobliże statku – do portu macierzystego.

FOB (Free On Board)

- (na statek) Incoterm FOB dotyczy jedynie transportu morskiego. W tym przypadku towar uznaje się za dostarczony po jego załadunku na wskazany przez kupującego state, w macierzystym porcie sprzedawcy.
Ryzyko przekazane jest w momencie, gdy dobra „przekroczą reling statku”, czyli gdy znajdą się na pokładzie.

CFR (Cost and Freight)

- (koszt i przewóz) Sprzedawca pokrywa koszty transportu do portu docelowego, ryzyko za towar przekazane jest jednak kupującemu już przy załadunku na statek.
Ryzyko przekazane jest w momencie, gdy dobra „przekroczą reling statku”, czyli gdy znajdą się na pokładzie.

CPT (Carriage Paid To)

- (przewóz opłacony do) Sprzedawca opłaca transport do określonego miejsca przeznaczenia, ryzyko jednak przechodzi na kupującego w momencie przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi. Incoterm CPT jest odpowiednikiem CFR, nie musi jednak dotyczyć transportu morskiego.
Ryzyko przekazane jest w momencie, gdy towary zostaną przekazane pierwszemu przewoźnikowi.

CIP (Carriage and insurance paid)

- (przewóz i ubezpieczenie opłacone) Incoterm CIP jest odpowiednikiem CIF, przy czym transport nie odbywa się drogą morską. Towary uznaje się za dostarczone w momencie przekazania ich pierwszemu przewoźnikowi, natomiast cały transport i ubezpieczenie opłacane są przez sprzedawcę.
Ryzyko przekazane jest w momencie, gdy towary zostaną przekazane pierwszemu przewoźnikowi.

DAF (Delivered At Frontier)

- (dostarczono do granicy) Towary uważa się za dostarczone, gdy dotrą na granicę kraju odbiorcy. Koszty rozdzielone są pomiędzy sprzedającego i kupującego, poprzez rozdzielenie ich na poniesione przed i za granicą.
Ryzyko przekazane jest w momencie dostarczenia towarów na granicę kraju odbiorcy.

DES (Delivered Ex Ship)

- (dostarczone na statku) Incoterm DES dotyczy jedynie transportu morskiego. Dobra uważa się za dostarczone, gdy udostępnione są one kupującemu na pokładzie statku w porcie przeznaczenia.
Ryzyko przekazane jest w momencie udostępnienia nabywcy towarów na pokładzie statku w porcie przeznaczenia.

"DEQ

- (dostarczone na nabrzeże) Incoterm DEQ dotyczy jedynie transportu morskiego Towary uważa się za dostarczone, gdy są one udostępnione kupującemu na nabrzeżu w punkcie przeznaczenia.
Ryzyko przekazane jest w momencie udostępnienia nabywcy towarów na nabrzeżu w porcie przeznaczenia.

DDU (Delivered Duty Unpaid)

- (dostarczone, cło nieopłacone)
Incoterm DDU określa warunki dostawy, w których sprzedawca jest odpowiedzialny za cały transport, aż do miejsca określonego przez nabywcę (np. do magazynu kupującego). Sprzedawca pokrywa wszystkie koszty za wyjątkiem cła w kraju odbiorcy.
Ryzyko przekazane jest w momencie udostępnienia towaru nabywcy we wskazanym przez niego miejscu.

DDP (Delivered Duty Paid)

- (dostarczone, cło opłacone) Incoterm DDP określa warunki dostawy, w przypadku których wszystkie koszty i całe ryzyko związane z dostawą towarów jest ponoszone przez sprzedawcę. Sprzedawca opłaca również wszystkie cła i podatki, włącznie z tymi, które powstają w kraju odbiorcy.
Ryzyko przekazane jest w momencie udostępnienia towarów nabywcy we wskazanym przez niego miejscu.